Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jak duże znaczenie ma dla poszkodowanego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta między posiadaczem pojazdu (sprawcą wypadku lub kolizji drogowej) a ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OC – co to właściwie jest?

Jest to  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Na wstępie zaznaczam oczywistą oczywistość.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce (i w większości państw europejskich)  i jest to obowiązek wynikający wprost z ustawy.

Standardowa wersja tego ubezpieczenia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy.

Na czym polega ubezpieczenie OC?

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, ubezpieczenie OC chroni uczestników wypadku – zarówno sprawcę, jak i poszkodowanego.

Z jednej strony, umowa ubezpieczenia OC chroni majątek sprawcy wypadku, ponieważ dzięki ważnej polisie uniknie on odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. Z drugiej strony chroni poszkodowanego, ponieważ gwarantuje mu otrzymanie rekompensaty pieniężnej za następstwa zdarzenia drogowego od właściwego zakładu ubezpieczeń.

Najprościej mówiąc, w sytuacji gdy sprawca wypadku miał zawartą ważną umowę ubezpieczenia i doszło do wypadku, poszkodowany otrzyma należne mu świadczenia – odszkodowanie lub zadośćuczynienie (albo i to i to), od ubezpieczyciela sprawcy, a nie z jego kieszeni.

Co w przypadku gdy nie było ważnej polisy OC

w momencie zdarzenia?

Nic się nie martw.

W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o należne świadczenia. W celu jak najpełniejszej ochrony poszkodowanych w wyniku wypadków na drodze, powołano Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań i innych świadczeń, w sytuacji gdy sprawca zdarzenia nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC. Następnie fundusz kieruje roszczenie do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty.

A co w sytuacji gdy nie znam numeru polisy ubezpieczeniowej

lub nazwy zakładu ubezpieczeń sprawcy?

Tutaj też jest rozwiązanie.

Jeśli nie wiesz, do którego ubezpieczyciela się zwrócić o wypłatę odszkodowania skorzystaj ze strony internetowej wspomnianego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 1. Wejdź na stronę www.ufg.pl,
 2. Przejdź do zakładki – „Baza OC i AC”,
 3. Wybierz. „Sprawdź ubezpieczenia OC sprawcy wypadku”,
 4. Następnie na dostępnym formularzu, wpisz niezbędne dane: numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, datę zdarzenia i kraj, w którym doszło do wypadku,
 5. Gotowe – system UFG wskaże właściwy zakład ubezpieczeń sprawcy.

Wyszukiwarka UFG to bardzo przydatne narzędzie. Dzięki niemu dowiesz się, czy posiadacz pojazdu miał zawartą ważną umowę ubezpieczenia oraz z jakim zakładem ubezpieczeń umowa została zawarta. Dodatkowo, jeżeli miejscem wypadku był kraj inny niż Polska, uzyskasz informację, jaka firma ubezpieczeniowa będzie reprezentantem Twoich roszczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu:

Szkody osobowe:

 • uszkodzenie ciała
 • roztrój zdrowia
 • śmierć poszkodowanego

Szkody majątkowe:

 • uszkodzenie samochodu
 •  zniszczenie samochodu
 • utrata, zniszczenie lub z uszkodzenie innego mienia

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem i wysiadaniem z auta
 • załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu
 • zatrzymaniem lub postojem

Co to jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna to suma  w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia OC i  wynosi ono:

 • w razie szkód na osobie – 5 210 000 euro
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro

Kwoty wskazane powyżej dotyczą jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Oznacza to, że jeżeli będzie kilku poszkodowanych, to i tak górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wyznaczana wspomnianymi kwotami.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek

radca prawny 

W społeczeństwo utarło się, że każde zdarzenie na drodze nazywamy „wypadkiem”. Jednak istnieje kilka różnic pomiędzy wypadkiem drogowym i kolizją, które warto znać. Z niniejszego wpisu dowiesz się czym różni się wypadek drogowy od kolizji. 

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Możemy powiedzieć, że z wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy są ofiary śmiertelne lub osoby uczestniczące w zdarzeniu (kierowca, pasażer, pieszy) są poważnie ranne.

Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni stwierdza lekarz. Bez znaczenia jest tutaj długość zwolnienia lekarskiego wystawionego w związku z uczestniczeniem w wypadku drogowym.

Co to jest kolizja drogowa?

Definicji kolizji nie znajdziemy ani w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. Przyjmuje się, że kolizja to zdarzenie, mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Najogólniej mówiąc, z kolizją (która określana jest również jako stłuczka) mamy do czynienia wtedy, gdy skutkiem wypadku są wyłącznie straty materialne – np. uszkodzony pojazd (bez względu na rozmiar szkody, czy to porsche czy maluch), płot, przewożony bagaż itd.

Zatem główna różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem to skutki:

– gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem. Jeżeli nie – z kolizją drogową.

Jeżeli doszło do wypadku drogowego to:

 • bezwzględnie wzywamy Policję. Nawet wtedy gdy poszkodowany tego nie chce i się temu sprzeciwia. Oczywiście wzywamy również pogotowie i w razie potrzeby straż pożarną (np. kiedy ktoś jest uwięziony w pojeździe, pojawia się zagrożenie pożaru lub jest duża liczba ofiar)
 • nie usuwamy, nie ruszamy, nie zmieniamy położenia żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia
 • zabezpieczamy wszystkie ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem (do ustalenia okoliczności wypadku, może przydać się wszystko, dlatego najlepiej nic nie ruszać)

Jeżeli doszło do niegroźnej kolizji to:

 • nie ma prawnego obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji i w takiej sytuacji możemy spisać jedynie oświadczenie

Jednak… jakby to nie zabrzmiało, ja zachęcam gorąco do wezwania Policji i w takim przypadku.

Funkcjonariusze Policji sporządzają stosowną notatkę, w której opisują okoliczności, w jakich doszło do kolizji i określają przede wszystkim sprawcę. Spotkałam się w swojej praktyce zawodowej, iż sprawca zdarzenia uparcie wypierał się wszystkiego, co oświadczył na piśmie bezpośrednio po kolizji. Bo nie rozumiał co pisał, był w szoku, bo słońce za mocno świeciło i go oślepiało podczas pisania..

Pamiętaj

Policję wzywamy ZAWSZE gdy mamy podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem działania alkoholu lub środka odurzającego.

Pamiętaj też, o ile to możliwe o zrobieniu kilku zdjęć miejsca zdarzenia i uszkodzonych pojazdów. Taka dokumentacja fotograficzna bywa kluczowa w postępowaniu o uzyskanie należnych świadczeń.

Za zakończenie dodam co powinno się znaleźć w oświadczeniu o szkodzie sprawcy zdarzenia:

 • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
 • dane pojazdów (marka, model, numery rejestracyjne),
 • dane z polisy sprawcy (nazwa zakładu ubezpieczeń i pełny numer polisy, data ważności),
 • dane świadków kolizji (imię, nazwisko oraz numer telefonu),
 • dokładny opis zdarzenia z uwzględnieniem uszkodzeń pojazdu (można wykonać szkic sytuacyjny),
 • podpisy kierujących pojazdami.

O tym jak zgłosić szkodę dowiesz się z wpisów Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy ? lub Jak napisać zgłoszenie szkody?

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek

radca prawny