Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Justyna Małek13 czerwca 2022Komentarze (0)

Osoby po­szko­do­wa­ne na sku­tek wy­pad­ku, chciałyby wypłaty odszkodowania z OC sprawy tak szybko, jak to możliwe. Trudno się dziwić, bowiem konsekwencje wypadku i związane z tym koszty są wysokie i osoby poszkodowane często nie są przygotowane na ponoszenie nagłych i nieoczekiwanych wydatków związanych z powstaniem szkody.

Ważne jest aby osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w któ­rym spraw­ca wy­pad­ku po­sia­dał po­li­sę OC.

Wzór zgłoszenia szkody, możesz pobrać bezpłatnie z mojego bloga: Wzór zgłoszenia szkody.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

O zgłoszeniu szkody pisałam już w innych swoich artykułach, tu Jak napisać zgłoszenie szkody? , tu Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy ?  i tutaj Zgłoszenie szkody – wniosek o zadośćuczynienie

Po dokonaniu zgłoszenia szkody, należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na stanowisko ubezpieczyciela.

W pierwszej kolejności, ubezpieczyciel po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia szkody podejmuje czyn­no­ści, które mają na celu ustalenie stanu fak­tycz­ne­go oraz za­sad­no­ści zgło­szo­nych rosz­czeń, jak rów­nież wy­so­ko­ści świad­czeń, które przysługują osobie poszkodowanej.

Czynności podejmowane przez zakład ubezpieczeń od momentu zawiadomienia o szkodzie do wypłaty odszkodowania w praktyce ubezpieczeniowej są nazwane likwidacją szkody, postępowaniem likwidacyjnym lub postępowaniem wyjaśniającym.

        Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Terminy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy

  • wypłata do 30 dni

Termin, w jakim poszkodowany powinien otrzymać świadczenia pieniężne po wypadku reguluje art. 14 usta­wy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez­pie­cze­niach obo­wiąz­ko­wych, Ubez­pie­cze­nio­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym i Pol­skim Biu­rze Ubez­pie­czy­cie­li Komunikacyjnych. Zgodnie z przywołaną ustawą:

Za­kład ubez­pie­czeń wy­pła­ca od­szko­do­wa­nie w ter­mi­nie 30 dni, li­cząc od dnia zło­że­nia przez po­szko­do­wa­ne­go za­wia­do­mie­nia o szkodzie.

Warto zaznaczyć, iż jest to maksymalny termin do jakiego ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko. Tak więc, jeżeli zgłoszenie szkody zawiera wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do wydania decyzji i nie ma żadnych wątpliwości co do okoliczności wypadku, ubezpieczyciel nie powinien zwlekać z decyzją do 30 dni, a wydać ją nawet w przeciągu kilku dni. Czy tak się dzieje? No niekoniecznie…

>>> Czy w sprawach o odszkodowanie można dochodzić zwrotu kosztów leczenia w niepublicznych placówkach medycznych? Sprawdź we wpisie: Koszty leczenia prywatnego

  • wypłata do 90 dni

Od powyższej zasady wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni istnieją wyjątki, a mianowicie:

W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Nie  może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

  • wypłata po 90 dniach

Zdarza się, że ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie nawet po upływie 90 dni od zgłoszenia szkody.

Może tak się zdarzyć wtedy, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Obowiązki ubezpieczyciela w przypadku niedotrzymania terminu

– Jeśli ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania w standardowym terminie 30 dni, to jest zobowiązany na piśmie powiadomić o tym poszkodowanego, wskazać przyczyny takiej sytuacji oraz określić przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń.

>>> O odszkodowaniu, czyli naprawieniu szkody majątkowej, przeczytasz we wpisie: Zadośćuczynienie czy odszkodowanie? Jakie są różnice?

– Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty bezspornej części odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.

Przyjmijmy, że towarzystwo ubezpieczeniowe ustaliło, że ponosi odpowiedzialność za szkodę. Jednak do ustalenia wysokości przysługujących poszkodowanemu świadczeń, potrzebne jest przesłanie ubezpieczycielowi większej ilości dokumentacji obrazującej rozmiar doznanej szkody. Nie zmienia to faktu, że zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni bezsporną kwotę ubezpieczenia – czyli taką którą oferuje niezależnie od dalszych ustaleń. Pozostała część odszkodowania, zostanie wypłacona w późniejszym terminie – do 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Bezpodstawne wydłużenie terminu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Każdego roku do Rzecznika Finansowego trafiają skargi związane z likwidacją szkód przez ubezpieczycieli, a w szczególności z bezpodstawnym wydłużaniem terminu wypłaty odszkodowania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, spóźniając się z wypłatą odszkodowania, niejednokrotnie zasłaniają się zapisem ustawowym o możliwości prowadzenia postępowania likwidacyjnego do 90 dni. Traktują tym samym, ten szczególny termin jako uzasadniony w każdych okolicznościach i nie wskazują przyczyn braku zajęcia stanowiska w wymaganym terminie 30 dni.

W prak­ty­ce równie czę­sto zda­rza się sytuacja, iż ter­min 90 dni także nie jest zachowany przez towarzystwo ubezpieczeń. Ubezpieczyciel zwleka z wydaniem decyzji, uzasadniając swoją bierną postawę oczekiwaniem m.in. na wynik toczącego się postępowania karnego.

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CKN 1105/98. W uzasadnieniu wyroku czytamy, że „Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty.”

Nie ma więc wątpliwości, że ubezpieczyciel nie może bier­nie ocze­ki­wać na wynik po­stę­po­wa­nia karne­go do­ty­czą­ce­go zda­rze­nia, bowiem ciężar ustaleń w zakresie rozmiaru szkody jak i odpowiedzialności spoczywa na ubezpieczycielu. Przeprowadzając postępowanie likwidacyjne, zakład ubezpieczeń powinien wykorzystać wszelkie dostępne mu możliwości pozwalające na określenie stanu faktycznego sprawy i wysokości przysługujących poszkodowanemu świadczeń.

>>> Jakie są najczęstsze rodzaje wypadków w parkach wodnych? Odszkodowanie za wypadek w aquaparku lub wesołym miasteczku

Odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie odszkodowania

W sy­tu­acji nie­uza­sad­nio­ne­go opóź­nia­nia wy­pła­ty od­szko­do­wa­nia, po­szko­do­wa­ny ma prawo ubie­gać się od ubezpieczyciela o od­set­ki usta­wo­we za czas opóź­nie­nia. Od­se­tek na­le­ży żądać kie­ru­jąc do zakładu ubezpieczeń pismo, wska­zu­jąc, iż ter­min wy­pła­ty od­szko­do­wa­nia został przekroczony.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny

***

Zwrot kosztów leczenia po wypadku

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji.

Kwestię odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia reguluje art. 444 § 1 k.c.: [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: