Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Renty to szczególne formy rekompensat pieniężnych. Mają ułatwić nowy start i odnalezienie się w trudnej rzeczywistości.

Poszkodowani mogą ubiegać się o rentę m.in. z tytułu niezdolności do pracy, zmniejszonych widoków na przyszłość, zwiększonych potrzeb lub rentę alimentacyjną w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji.

Jaka renta powypadkowa może przysługiwać poszkodowanemu? Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renta wyrównawcza znana jest też jako renta uzupełniająca. Jest świadczeniem wypłacanym przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku i ma naprawić szkodę, jaka powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Czytaj dalej >>>

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy.

Renta stanowiąc szczególną postać odszkodowania, cechuje się periodycznością tzn. jej wypłata następuje w regularnych odstępach czasowych.

Okresowość wypłacanych świadczeń wynika z funkcji jaką pełni renta – celem renty jest wynagrodzenie szkody o trwałym charakterze.

Jakie wyróżniamy rodzaje renty? Czy można ubiegać się o zasądzenie wszystkich rodzajów rent jednocześnie? Co to jest kapitalizacja renty?

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Rodzaje renty

Na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego może wyróżnić trzy rodzaje rent, jakie poszkodowany może domagać się z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego:

Czytaj dalej >>>

Wśród roszczeń, których poszkodowani mogą dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, są koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym.

Osoby poszkodowane często ze względu na odniesione urazy, złamanie ręki, nogi czy uszkodzenie kręgosłupa, potrzebują pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. Pomoc drugiej osoby może być konieczna przy przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się, robieniu zakupów, a nawet przy przygotowywaniu posiłków.

Jeżeli poszkodowany korzysta z opieki profesjonalnej, czyli takiej sprawowanej przez osoby legitymujące się odpowiednim przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarka, rehabilitant, wykwalifikowany opiekun medyczny, to co do zasady, nie będzie problemów z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania.

Natomiast co się dzieje w przypadku gdy opieka sprawowana jest przez osobę najbliższą? Czy poszkodowany może domagać się od towarzystwa ubezpieczeń zwrotu kosztów za taką opiekę? Jeżeli tak to w jaki sposób ją wyliczyć koszty opieki, jeżeli jest ona udzielana bezpłatnie?

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie

 Czy ubezpieczyciel zwróci koszty opieki sprawowanej nieodpłatnie?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy na pytanie skierowane przez Rzecznika Finansowego: „Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie?”

Czytaj dalej >>>

Koszty leczenia prywatnego

Justyna Małek29 listopada 2022Komentarze (0)

Z tego wpisu uzyskasz odpowiedzi na pytania: Zwrotu jakich kosztów można się domagać? Czy w sprawach o odszkodowanie można dochodzić zwrotu kosztów leczenia w niepublicznych placówkach medycznych? Czy ubezpieczyciel pokryje koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji? Kiedy koszty leczenia w prywatnych placówkach można uznać za uzasadnione? Czy ubezpieczyciel może zakwestionować koszty prywatnego leczenia po wypadku?

Koszty leczenia prywatnego

Szkoda na osobie – zwrotu jakich kosztów można się domagać?

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje szereg świadczeń.

Kwestię obowiązków ubezpieczyciela w tym zakresie reguluje kodeks cywilny, a precyzując jego art. 444 § 1, zgodnie z którym:

Czytaj dalej >>>

Zwrot kosztów leczenia po wypadku

Justyna Małek06 października 2022Komentarze (0)

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji.

Koszty leczenia po wypadku

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów leczenia?

Kwestię odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia reguluje art. 444 § 1 k.c.:

W  razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj dalej >>>