Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak napisać zgłoszenie szkody?

Justyna Małek25 maja 20224 komentarze

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i na skutek tego zdarzenia doznałeś uszczerbku na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym, przysługują Ci świadczenia z po­li­sy ubezpie­cze­nio­wej spraw­cy wy­pad­ku.

Aby otrzy­mać należne świadczenia na­le­ży w pierwszej kolejności zgłosić szkodę tj. zwró­cić się z wnio­skiem do to­wa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go, w któ­rym wy­ku­pio­na zo­sta­ła po­li­sa OC sprawcy.

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się gdzie zgłosić szkodę po wypadku lub kolizji drogowej, w jaki sposób to zrobić oraz w jakim terminie.

Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, zachęcam Cię serdecznie do przeczytania wpisu na ten temat Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy?

Jak napisać zgłoszenie szkody

Teraz pojawia się kolejne pytanie:

Jak napisać zgłoszenie szkody?

Na wstę­pie na­le­ży za­zna­czyć, że nie ist­nie­je uni­wer­sal­ny wzór zgłoszenia szkody, ponieważ każda szkoda jest inna – dotyczy konkretnego zdarzenia i konkretnego poszkodowanego.

Wniosek o wypłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia skierowany do ubezpieczyciela, powinien zawierać jak najwięcej precyzyjnych informacji na temat okoliczności zdarzenia, następstw wypadku i konsekwencji zdrowotnych dla poszkodowanego.

Jednak są pewne stałe elementy pisma, które zaprezentuję poniżej i które pomogą Ci samodzielnie sporządzić zgłoszenie szkody.

Zaczynając od góry pisma:

Miejscowość i data

Wiadomo – każde pismo powinno zawierać miejsce i datę jego sporządzenia

Twoje dane

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres poczty elektronicznej
 • Numer telefonu

Adres e-mail oraz telefon nie jest koniecznym elementem pisma, ale może znacznie ułatwić późniejszy kontakt z zakładem ubezpieczeń.

Adresat

 • Oznaczenie zakładu ubezpieczeń, do którego kierujemy zgłoszenie szkody
 • Siedziba ubezpieczyciela

Opis czego dotyczy pismo

 • Data szkody
 • Sprawca szkody
 • Numer rejestracyjny samochodu i numer polisy OC sprawcy

Roszczenia

Określ kwotę dochodzonych roszczeń oraz z jakiego tytułu dochodzisz zapłaty od ubezpieczyciela.

Jako osoba poszkodowana w wypadku, możesz  domagać się naprawienia szkody materialnej (odszkodowanie, renta) oraz naprawienia szkody niematerialnej – tj. zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne.

Termin i sposób płatności

Wskaż w jaki sposób i do kiedy ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci świadczenia.

Numer rachunku bankowego

Nie zapomnij wskazać numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata świadczeń od ubezpieczyciela.

Uzasadnienie

W tym miejscu musisz opisać szkodę, a przede wszystkim jakie skutki poniosłeś w wyniku wypadku komunikacyjnego i jak zmieniło się Twoje życie po tym zdarzeniu.

 Uzasadnienie powinno zawierać, w szczególności:

 • Opis zdarzenia

W przy­pad­ku wy­pad­ku drogowego istotne są wszystkie szczegóły, więc zadbaj o to, aby w opisie zdarzenia było ich jak najwięcej. Przede wszystkim na­le­ży podać datę zdarzenia, godzinę oraz miejsce. Należy opisać dokładnie w jaki sposób doszło do wypadku i określić kto w nim uczestniczył – wskazać sprawcę oraz ewentualnych świadków. W opisie zdarzenia możesz podać inne dodatkowe informacje, m.in. dotyczących zapiętych pasów bezpieczeństwa, warunków panujących na drodze, pogody, czy widoczności.

 • Opis odniesionych obrażeń

Ko­lej­nym eta­pem jest opi­sa­nie do­zna­nych przez Ciebie ob­ra­żeń. W tym celu naj­le­piej po­słu­żyć się do­ku­men­ta­cją medycz­ną, która za­wie­ra kom­plet in­for­ma­cji na temat Twojego stanu zdro­wia po wy­pad­ku.

 • Przebieg procesu leczenia, rehabilitacji, operacji i zabiegów
 • Opis bólu, który odczuwałeś lub który odczuwasz nadal
 • Opis stanu psychicznego – opisz czy masz jakieś lęki związane z wypadkiem i na czym owe lęki polegają
 • Praca zarobkowa – jakie konsekwencje wywołał wypadek w sferze Twojego życia zawodowego
 • Opis życia codziennego, pasji, hobby – opisz jak się to zmieniło na skutek wypadku.

Załączniki

Wymień od myślników dokumenty, którymi dysponujesz i załącz je do pisma.

Warto podkreślić, że ubezpieczyciel rozpatruje wniosek o odszkodowanie za wypadek przede wszystkim w oparciu o przedstawione mu dokumenty. Do zgłoszenia szkody po­win­ni­śmy do­łą­czyć zatem kom­plet dokumentacji dotyczącej  zdarzenia, dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia oraz dokumenty potwierdzające poniesione przez nas koszty.

Będą to między innymi takie dokumenty jak:

 • notatka policyjna
 • karty informacyjne ze szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)
 • historia leczenia
 • kopia zwolnienia lekarskiego
 • zlecone badania wraz z wynikami
 • dokumentacja medyczna związana z przebytymi operacjami i zabiegami
 • zaświadczenia lekarskie – np. o przebytej rehabilitacji
 • paragony, rachunki, faktury na potwierdzenie poniesionych wydatków na leki, wizyty lekarskie, badania, opatrunki, zakup sprzętu ortopedycznego (np. orteza, kołnierz ortopedyczny)
 • wykaz kosztów obejmujące m.in. zniszczone podczas wypadku rzeczy, okulary, odzież, czy też zestawienie przejazdów do placówek medycznych z wyliczeniem przejechanych kilometrów i wynikającymi z tego kosztami lub w przypadku konieczności korzystania przez poszkodowanego z opieki osób trzecich czas i zakres świadczonej opieki.

Podpis

Twoje imię i nazwisko

Jak napisać zgłoszenie szkody? – o tym pamiętaj

Ze zgłoszeniem szkody nie musisz czekać do całkowitego zakończenia leczenia (często taką informacje dostają moi Klienci od ubezpieczyciela). Jeżeli nadal się leczysz lub poniosłeś dodatkowe wydatki, zawsze możesz uzupełnić swoje zgłoszenie.

Jeżeli nie dostarczysz kompletu dokumentów, ubezpieczyciel nie oddali Twoich roszczeń, ale wezwie Cię do dostarczenia brakującej dokumentacji lub wystąpi o nią do odpowiednich instytucji.

Uważaj

Z przykrością stwierdzam, że zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby, aby nie wypłacić nam należnych świadczeń lub wypłacić je w mocno zaniżonej kwocie.

W momencie zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel z przyjaznej i sympatycznej instytucji (którą znamy z momentu zawierania umowy i reklam) zmienia się w machinę z wężem w kieszeni.

(trudno sobie wyobrazić takiego stwora, ale takie mam skojarzenia 😊)

Na zakończenie tylko dodam, że sa­mo­dziel­ne zre­da­go­wa­nie zgłoszenia szkody wraz z wnioskiem o wy­pła­tę jest jak najbardziej możliwe. Jest to złożone działanie, ale nie tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Wymaga podstawowej wiedzy, przygotowania dokumentacji oraz  przestawienia informacji dotyczących wypadku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny 

***

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku lub wesołym miasteczku

Wakacje były czasem radości, beztroski i zabawy, a miejsca takie jak aquaparki czy wesołe miasteczka stawały się ulubionymi celami rozrywki.

Niestety, pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa, wypadki mogą się zdarzyć.

Jeśli doznałeś obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu podczas wizyty w takim miejscu, masz prawo dochodzić odszkodowania [Czytaj dalej…]

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Uważny Czytelnik 6 czerwca, 2022 o 10:16

Dzień Dobry
Kto jest potencjalnym świadkiem w sprawie o odszkodowanie?

Odpowiedz

Justyna Małek 7 czerwca, 2022 o 09:55

Dzień dobry
świadkiem może być każdy kto ma wiedzę na temat poniesionej przez poszkodowanego szkody. Najczęściej świadkami w sprawach o zadośćuczynienie czy odszkodowanie są osoby z rodziny poszkodowanego, przyjaciele, znajomi, osoby sprawujące opiekę nad poszkodowanym, czy współpracownicy.

Odpowiedz

Elżbieta 12 lutego, 2023 o 09:26

Jestem poszkodowaną osobą pieszą potrąconą na pasach. Wypadek miał miejsce w styczniu 2022 r. W XI 2022 zapadł prawomocny wyrok, na mocy którego oskarżona winna mi wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 20 tys. Do tej pory nie wywiązała się z tego zobowiązania. Czy mogę wystosować pismo wraz z wyrokiem do jej ubezpieczyciela OC w celu realizacji należnej wypłaty. Z uszanowaniem Elżbieta

Odpowiedz

Justyna Małek 13 lutego, 2023 o 09:10

Jeżeli dysponuje Pani prawomocnym wyrokiem sądu karnego przeciwko sprawcy to może Pani złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Kwestia OC – jeżeli jeszcze Pani tego nie zrobiła to może Pani zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Wtedy zobowiązanym do wypłaty będzie zakład ubezpieczeń.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: