Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

W jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia?

Justyna Małek19 sierpnia 2022Komentarze (0)

Podstawowym przepisem, który należy mieć na uwadze w kwestii ustalenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przysługującemu poszkodowanemu po wypadku, jest art. 445 § 1 k.c.

Zgodnie z treścią tego przepisu zadośćuczynienie polega na przyznaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniężnej za doznaną krzywdę.

No tak, zgadza się, ale w jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia?

Jak to jest, że w niemal identycznych sprawach zapadają różne wyroki?

Dlaczego jednemu poszkodowanemu po wypadku sąd zasądzi wyższą kwotę zadośćuczynienia, niż innej osobie poszkodowanej mającej taki sam uraz?

W jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia

Wszystko zależy od realiów konkretnej sprawy

Ze względu na to, iż w kodeksie cywilnym nie ma wskazanych jakichkolwiek kryteriów, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, a także ze względu na niewymierność cierpienia i utraty zdrowia, określenie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pozostawione zostało sądowi.

Należy pamiętać o tym, iż sąd nie działa tutaj dowolnie, według swojego „widzimisię”.

Ustalenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia stanowi istotne uprawnienie sądu i w tym zakresie dysponuje on swobodą decyzyjną, która doznaje dodatkowego wzmocnienia ze względu na fakultatywny charakter zadośćuczynienia.

Z drugiej zaś strony określenie wysokości zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia przez sąd wszystkich okoliczności danej sprawy, a ocena tych okoliczności musi być rozważana w odniesieniu do konkretnego poszkodowanego.

Dobrze, to jakie okoliczności sąd musi mieć na uwadze, zasądzając należyte zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Jak już wspomniałam, w poprzednim wpisie – Zadośćuczynienie po wypadku, przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych wskazówek i podpowiedzi w tym zakresie, dlatego wytycznych należy poszukiwać w bogatym orzecznictwie sądów powszechnych,  a szczególnie Sądu Najwyższego.

Analizując linię orzecznictwa w omawianym temacie można zauważyć powtarzające się czynniki o charakterze obiektywnym jak i subiektywnym, kształtujące wysokość zadośćuczynienia.

>>> Na czym polega ubezpieczenie OC? 

Należą do nich takie okoliczności jak:

 • wiek poszkodowanego

W doktrynie, jak i w judykaturze podkreśla się, że intensywność przeżywania cierpień związanych z uszczerbkiem na zdrowiu oraz poczucie krzywdy z reguły jest silniejsze u człowieka młodego, niż u osoby dojrzałej i doświadczonej życiowo. Utrata zdolności do pracy zarobkowej, możliwości realizacji swoich planów i celów, czerpania przyjemności z życia jest szczególnie dotkliwe dla człowieka dopiero rozpoczynającego dorosłe życie, który doznał utraty zdrowia, będąc w pełni sił. Z reguły im poszkodowany jest młodszy, tym wyższe powinno być zadośćuczynienie.

 • rozmiar doznanej krzywdy

W sprawach o zadośćuczynienie, ustalanie procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego jest coraz bardziej powszechne. Co więcej, zakłady ubezpieczeń w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego często zlecają lekarzom wydanie „prywatnych” opinii, które w stopniu prawdopodobieństwa graniczącym z pewnością są mniej korzystne dla poszkodowanego, niż te wydane przez biegłego sądowego w trakcie procesu. Zwracam tutaj uwagę, w ślad za ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, że celem postępowania w sprawie o zadośćuczynienie nie jest matematyczne wyliczenie stopnia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, lecz rozmiaru jego krzywdy na podstawie całokształtu negatywnych następstw wypadku.

 • cierpienia fizyczne (ból i inne dolegliwości) i cierpienia psychiczne (ujemne uczucia przeżywane w związku z rozstrojem zdrowia, zaburzenia nerwicowe, blokada psychiczna przed jazdą samochodem)
 • rodzaj cierpień, natężenie i czas ich trwania
 • czas trwania leczenia, rekonwalescencji czy rehabilitacji
 • przebieg procesu leczenia (konieczność hospitalizacji, przebyte operacje, leczenie farmakologiczne)
 • nieodwracalność ujemnych skutków zdrowotnych (kalectwo, blizny, oszpecenia)
 • płeć poszkodowanego

Przykładem obrazującym, jakie znaczenie ma płeć poszkodowanego na wysokość zadośćuczynienia może być sytuacja, w której na skutek wypadku dojdzie u poszkodowanego do złamania kości spojenia łonowego. Dla kobiety może to znaczyć problemy z późniejszą ciążą, a nawet może to stanowić przeciwwskazanie do zajścia w ciążę. Takie samo złamanie u mężczyzny nie ma takiego znaczenia. Inny przykład to blizny, oszpecenia i deformacje twarzy. Wydaje się, że i tutaj większe znaczenie będzie to miało u kobiety, niż u mężczyzny, ale do sprawy należy podejść zawsze indywidualnie.

 • rodzaj wykonywanej pracy

Przykładowo kwota przyznanego zadośćuczynienia będzie odpowiednio wyższa w przypadku zasądzenia jej na rzecz zawodnika piłki ręcznej, który doznał na skutek wypadku poważnego urazu ręki, uniemożliwiającego jego pracę, niż w sytuacji takiego samego urazu u przedstawiciela handlowego.

 • perspektywy na przyszłość (utrata możliwości nauki, zdobycia i wykonywania zawodu, wyłączenie z życia rodzinnego, osobistego, zawodowego)
 • tryb życia poszkodowanego przed wypadkiem (aktywność życiowa, uprawianie sportu, podróżowanie, korzystanie z rozrywek, utrzymywanie kontaktów towarzyskich)
 • sposób życia poszkodowanego po wypadku (konieczność korzystania z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu prostych czynności życia codziennego np. ubieraniu się, przygotowywania posiłków, przy robieniu zakupów)
 • bezradność życiowa
 • okoliczności zdarzenia i negatywne zachowanie sprawy po wypadku (często pomijane, a przecież zachowanie sprawcy również może pogłębić poczucie krzywdy u poszkodowanego)
 • poczucie nieprzydatności społecznej

Prawda, że sporo tych czynników, które sąd musi rozważyć? A to tylko przykładowe wyliczenie.

>>> Przeczytaj o tym, jak prawidłowo napisać zgłoszenie szkody

W jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia? – podsumowanie

Reasumując, kierowanie się przy ustalaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia, kwotami zasądzonymi z tego tytułu w innych sprawach jest ograniczone. Wysokość zadośćuczynień przyznanych w innych, niemal identycznych sprawach, może być uznana jedynie za przesłankę o charakterze posiłkowym, która w żadnym wypadku nie może obligować sąd do orzekania w taki sam sposób i tym samym naruszyć kompensacyjnej funkcji tego rodzaju świadczenia.

Mam nadzieję, że tym wpisem trochę rozjaśniłam Ci sprawę i teraz już wiesz dlaczego sąsiad po wypadku dostał za złamaną nogę 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, a Ty tylko 3.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny

***

Renta wyrównawcza z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Renty to szczególne formy rekompensat pieniężnych. Mają ułatwić nowy start i odnalezienie się w trudnej rzeczywistości.

Poszkodowani mogą ubiegać się o rentę m.in. z tytułu niezdolności do pracy, zmniejszonych widoków na przyszłość, zwiększonych potrzeb lub rentę alimentacyjną w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: