Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zgłoszenie szkody

Osoby po­szko­do­wa­ne na sku­tek wy­pad­ku, chciałyby wypłaty odszkodowania z OC sprawy tak szybko, jak to możliwe. Trudno się dziwić, bowiem konsekwencje wypadku i związane z tym koszty są wysokie i osoby poszkodowane często nie są przygotowane na ponoszenie nagłych i nieoczekiwanych wydatków związanych z powstaniem szkody. Ważne jest aby osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę […]

Osobom poszkodowanym w wypadkach, przysługują różne świadczenia, a zadośćuczynienie jest jednym z nich. Podstawą wypłaty zadośćuczynienia jest doświadczenie krzywdy niemajątkowej, czyli takiej która spowodowała cierpienia fizyczne i psychiczne u poszkodowanego. O zgłoszeniu szkody pisałam już tutaj Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy? i tutaj Jak napisać zgłoszenie szkody? W takim razie, co skłania mnie do poświęcenia […]

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i na skutek tego zdarzenia doznałeś uszczerbku na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym, przysługują Ci świadczenia z po­li­sy ubezpie­cze­nio­wej spraw­cy wy­pad­ku. Aby otrzy­mać należne świadczenia na­le­ży w pierwszej kolejności zgłosić szkodę tj. zwró­cić się z wnio­skiem do to­wa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go, w któ­rym wy­ku­pio­na zo­sta­ła po­li­sa OC sprawcy. Z poprzedniego wpisu […]

Po wypadku lub kolizji drogowej, poszkodowani w większości przypadków zdają sobie sprawę, że trzeba zgłosić szkodę. No właśnie, ale jak to zrobić prawidłowo? Gdzie zgłaszamy szkodę? Szkodę zgłaszamy do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał polisę OC. Tak jest na ogół. Jaki to zakład ubezpieczeń dowiesz się z notatki policyjnej lub z oświadczenia sprawcy. Jeżeli […]

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jak duże znaczenie ma dla poszkodowanego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta między posiadaczem pojazdu (sprawcą wypadku lub kolizji drogowej) a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC – co to właściwie jest? Jest to  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Na wstępie zaznaczam oczywistą […]