Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zadośćuczynienie po wypadku

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie można wyróżnić dwie kategorie osób, których dobra osobiste uległy naruszeniu w wyniku zdarzenia szkodowego – bezpośrednio poszkodowanych oraz pośrednio poszkodowanych. Ostatni wpis dotyczył pierwszej grupy. Dzisiaj z kolei chciałbym poruszyć problematykę dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z treścią art. 446 §  4 KC Sąd […]

Kluczowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym z jakim może on wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego to tzw ,,zadośćuczynienie” za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 445 §1 KC ,,W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym – art. 444 kc § 1 ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia…” – sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia […]