Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zgłoszenie szkody wraz z wezwaniem do zapłaty

Sylwia Fota12 października 2018Komentarze (0)

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu (zobacz tutaj>>), poniżej przedstawiam przykładowe zgłoszenie szkody zawierające wezwanie do zapłaty żądanej przez nas kwoty. Zapraszam do lektury!

                                                                                                                                                                 miejscowość…….,dnia……..r.

 Towarzystwo Ubezpieczeń
……………………………….
ul.
Kod pocztowy, miasto

Dotyczy: zdarzenia z dnia …..
Poszkodowany: imię i nazwisko…

ZGŁOSZENIE SZKODY
WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY

Na podstawie art. 445 § 1 kodeksu cywilnego, wnoszę o zapłatę na rzecz ……… kwoty np. 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

                                                                                             Uzasadnienie
Opis stan faktycznego

W dniu ……….. r. w miejscowości…………., gmina……., kierujący samochodem osobowym marki ……………… o nr rej. ………………. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że…………………………….. , w wyniku czego …………………………….(opis zdarzenia drogowego) pasażerka doznała licznych obrażeń ciała. Na dzień zdarzenia sprawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Państwa Towarzystwie – nr polisy: np. 123456789.
Postępowanie karne w przedmiocie niniejszego zdarzenia toczące się przez Sądem Rejonowym w ……… pod sygn. akt … zakończyło się uznaniem… winnym dokonania zarzucanych mu czynów.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w …….. II Wydział Karny z dnia ……… r., sygn. akt: II K ………..

Opis następstw zdarzenia (w aspekcie fizycznym oraz psychicznym)……………………

W wyniku wypadku … doznała obrażeń ciała w postaci……………. (opis uszczerbku na zdrowiu np. dystorsji kręgosłupa szyjnego)……
Poszkodowana podlegała następującym zabiegom……. Hospitalizacja trwała przez…….

Powyższe urazy spowodowały szereg negatywnych konsekwencji w życiu poszkodowanej (opis negatywnych konsekwencji w życiu poszkodowanego np. obniżenie aktywności fizycznej, konsekwencje natury psychicznej – depresja,lęki etc)……………………………..

Bezpośrednio po wypadku poszkodowana potrzebowała pomocy osób trzecich……… (opis w jakich aspektach poszkodowany potrzebował pomocy) Poszkodowana w następstwie wypadków doznała szeregu cierpień psychicznych tj……

Przydatne orzecznictwo na które warto powołać się w uzasadnieniu zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń.

1) Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 listopada 2007r. V CSK 245/2007, „ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 kc wymaga uwzględnienia wieku poszkodowanego, stopnia cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywności i czasu trwania, nieodwracalności następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwa, oszpecenia), rodzaju wykonywania pracy, szans na przyszłość, poczucia przydatności społecznej, bezradności życiowej oraz innych podobnych czynników”.
2) Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lutego 2004 r. IV CK 355/2002, ustalając wysokość zadośćuczynienia „przepisy kodeksu cywilnego nie wskazują kryteriów, jakie należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego. Kryteria te wypracowała judykatura. Zgodnie z nią, zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, przy uwzględnieniu następstw uszkodzenia ciała i sytuacji życiowej poszkodowanego”.
3) Odejście orzecznictwa od wskaźnika przeciętnej stopy życiowej przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003 r. IV CKN 213/01 – „przeciętna stopa życiowa stanowiła wartościowy wskaźnik w okresie osiągania przez niemal całe społeczeństwo dochodów wyrównanych, pozostających na niskim poziomie. Obecnie przy dużych różnicach dochodów trudno dopatrzyć się treści w omawianym wskaźniku”. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 czerwca 2011 r. I PK 275/10 wyraził stanowisko, że „wysokość dochodów uzyskiwanych przez poszkodowanego przed zachowaniem wyrządzającym szkodę, środowisko, w którym żyje, ani wysokość wydatków konsumpcyjnych, jakie może pokryć suma zadośćuczynienia, nie są kryterium ustalenia odpowiedniej sumy należnej poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 KC”.
4)Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 1973 r. sygn. akt: III CZP 37/73; „Zadośćuczynienie jest przede wszystkim środkiem rekompensaty krzywdy” i ma polegać na „wynagrodzeniu krzywdy przez zaspokojenie w większym zakresie potrzeb poszkodowanego”, a zatem „poszkodowany powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej za szkodę sumę pieniężną, o tyle w konkretnych okolicznościach odpowiednią, ażeby mógł za jej pomocą zatrzeć lub co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną”

Mając powyższe na uwadze przedmiotowa kwota zadośćuczynienia odpowiada wielkości doznanej szkody niemajątkowej i pozwoli zrekompensować przeżyte przez poszkodowaną cierpienia natury fizycznej oraz psychicznej. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Wszelkie wpłaty należy kierować na poniższy numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………..
(w zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego na który będziemy otrzymywać wpłaty należnych nam kwot)

Załączniki:
– np. wyrok w sprawie karnej, notatka policyjna;
-dokumentacja medyczna;
-rachunki/faktury za leczenie, sprzęt rehabilitacyjny

……………………………
podpis

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: