Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu z ubezpieczenia OC

Sylwia Fota20 lipca 2020Komentarze (0)

Osobom, które na skutek wypadku lub błędu w leczeniu straciły kogoś bliskiego, przysługuje świadczenie w postaci zwrotu kosztów pogrzebu. Zwrot tych kosztów należy się osobie, która faktycznie je poniosła bez względu na to czy jest ona spadkobiercą, czy członkiem najbliższej rodziny zmarłego.

Co wchodzi w skład wydatków związanych z pochówkiem?

Koszty pogrzebu obejmują nie tylko koszty samej ceremonii. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio z pogrzebem związanych jak np. przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i in., jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobka (w granicach kosztów przeciętnych, jeżeli nawet koszty rzeczywiste były znaczne, np. z uwagi na materiał lub wystrój nagrobka wyższe), wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej, mszy żałobnej i in. Do tych wydatków należy zaliczyć także wydatki na poczęstunek biorących udział w pogrzebie osób, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku, skoro jest to zwyczaj w zasadzie powszechnie przyjęty, zwłaszcza jeżeli jest w danym środowisku stosowany, i dotyczy przede wszystkim krewnych zmarłego (bliższych i dalszych członków rodziny), jak również innych osób bliżej z denatem związanych, np. najbliższych współpracowników itp. Koszt takiego poczęstunku, utrzymany w rozsądnych stosownie do okoliczności granicach podlega zwrotowi na równi z innymi kosztami pogrzebu zgodnie z art. 446 § 1 k.c.

Udokumentowanie poniesionych kosztów pogrzebu

Osoba żądająca zwrotu kosztów pogrzebu udowodnić musi jedynie fakt poniesienia tych kosztów i nie musi dowodzić, że koszty mieszczą się w zakresie przyjętym w danym środowisku. Z racji tego, że ustawodawca nie ogranicza wysokości kosztów, jakich zwrotu można żądać od sprawcy, przyjąć należy, że ciężar udowodnienia, iż koszty te są nadmierne, spoczywa na zobowiązanym do ich pokrycia.

Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zgromadzenie dowodów poniesienia kosztów w postaci rachunków, paragonów czy faktur VAT lub ich kserokopii, tak by móc łatwiej i skuteczniej dochodzić w/w świadczenia. Podmioty ubezpieczeniowe niejednokrotnie także żądają przedłożenia im zdjęcia wykonanego nagrobka.

Natomiast może się tak zdarzyć, że nie posiadamy rachunków lub faktur, to wówczas nie pozbawia nas to szans na zwrot  wydatków związanych z pochówkiem. Co prawda w takiej sytuacji ubezpieczyciel zwykle odmawia refundacji w/w kosztów. Jednakże nie oznacza to, że wszystko zostało stracone i nie zamyka nam do drogi do wystąpienia z żądaniem zwrotu powyższych świadczeń na drodze sądowej. Powyższe okoliczności mogą być udowadniane za pomocą zeznań. Sąd może przyznać odszkodowanie, jeśli poniesione koszty nie były nadmierne, tj. nie odbiegały ponad miarę od przeciętnych kosztów pochówku ponoszonych w danym rejonie.

Zwrot kosztów pochówku a kwestia zasiłku pogrzebowego z ZUS

Z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu można także wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek pogrzebowy. Świadczenie to przysługuje bliskim osoby zmarłej, która miała ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej czy renty lub osoby pobierającej rentę socjalną czy takiej, która w dniu śmierci nie posiadała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również, gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku bądź choroby zawodowej lub gdy był osobą pobierającą z tego tytułu rentę.

Odnosząc powyższe świadczenie z ZUS  do zwrotu kosztów pochówku nadmienić należy, że nie można w zwracanych kosztach pochówku uwzględniać kwoty zasiłku pogrzebowego. Jednoznacznie zabronił tego Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 140/08), który w pełnym składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, odpowiadając na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uznał, iż „Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.”W związku z powyższym, podmioty ubezpieczeniowe, nie mają prawa umniejszać wysokości odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: