Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odszkodowanie za zniszczony płot z OC sprawcy pojazdu.

Sylwia Fota11 kwietnia 2019Komentarze (0)

Odszkodowanie za zniszczony płot….a sprawa ta miała się następująco…:

Klient jest właścicielem nieruchomości położonej w pewnej miejscowości. Pewnego dnia br. kierujący pojazdem osobowym, naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie zachowując należytej ostrożności zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji naszego klienta, powodując tym samym jego zniszczenie.

Sprawca zdarzenia posiadał w dniu zdarzenia wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów u ubezpieczyciela. Klient za naszym pośrednictwem zgłosił podmiotowi ubezpieczeniowemu szkodę. W wyniku podjętych działań likwidacyjnych, ubezpieczyciel (nasz pozwany) decyzją przesłał wyliczenie dotyczące wysokości poniesionej szkody ustalając ją na kwotę 9.560,11 zł w oparciu o sporządzony przez niego kosztorys, który jego zdaniem uwzględnia realny koszt przywrócenia stanu przed szkodą. Jednocześnie w decyzji podkreślono, że ustalona kwota stanowi należne odszkodowanie bez konieczności potwierdzenia wykonania naprawy, natomiast poniesienie wyższych kosztów odbudowy wymaga udokumentowania tego faktur poprzez przedłożenie faktur za wykonaną naprawę. Ubezpieczyciel w pełni akceptuje pogląd, że wysokość odszkodowania powinna odpowiadać rozmiarom szkody i że powinna zapewnić całkowitą rekompensatę doznanego uszczerbku majątkowego. (…)ewentualna dopłata odszkodowania może nastąpić po przedłożeniu do akceptacji kosztorysu sporządzonego przez podmiot wybrany do przeprowadzenia naprawy, a następnie udokumentowaniu wyższych kosztów naprawy fakturą wystawioną przez wykonawcę usługi.

Z uwagi na to, iż ustalona przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania nie odpowiadało szacunkom klienta, zlecił on wycenę szkody rzeczoznawcy budowlanemu/majątkowemu, co dodatkowo wiązało się kosztem sporządzenia takowej opinii w kwocie 300 zł. Wraz z przedłożonym kosztorysem, zgodnie z którym wysokość naprawy ogrodzenia i robót związanych z jego naprawą ustalona została na kwotę 25.521,06 zł, klient złożył reklamację wnosząc o zwrot kosztów naprawy ogrodzenia posesji w oparciu o załączoną wycenę rzeczoznawcy tj. w/w kwoty wraz z uwzględnieniem dotychczasowej wypłaty bezspornej.

W odpowiedzi na reklamację, ubezpieczyciel odmówił dopłaty odszkodowania. Jego zdaniem wypłacona dotychczas kwota w pełni zaspokaja roszczenie i czyni zadość zasadzie pełnej kompensacji szkody zawartej w art. 361 § 2 kc. Jednocześnie poinformował, że w przypadku udokumentowania poniesienia wyższych kosztów naprawy ogrodzenia, wniesione roszczenie zostanie ponownie zweryfikowane.

A jak ma się sprawa pod kątem prawnym? A mianowicie tak…:

Funkcją ubezpieczenia OC jest ochrona poszkodowanych, którym ruch pojazdu mechanicznego wyrządził szkodę. Poszkodowanemu należy się zatem odszkodowanie odpowiadające uzasadnionym kosztom naprawy i to niezależnie od tego, czy naprawy dokonał, a nawet od tego czy w ogóle zamierza ogrodzenie naprawić. Za nieuzasadnione należy więc uznać stanowisko Pozwanego, który domagał się przedstawienia rachunków potwierdzających fakt dokonania i wysokość kosztów naprawy. Odszkodowanie to – analogicznie jak przy uszkodzeniu pojazdu – winno być obliczone na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznych sposobów naprawy, przy przyjęciu kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen stosowanych na rynku lokalnym. Podobnie obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje już z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Przedstawienie rachunków za naprawę uszkodzonej rzeczy choć może ułatwić proces szacowania szkody i ewentualnie pozwolić na zweryfikowanie przyjętych w tym zakresie założeń, nie jest bezwzględnie wymagane ani nie stanowi żadnej przesłanki czy warunku ustalenia i przyznania odszkodowania.

Podobnie jak w przypadku, gdy szkoda polega na uszkodzeniu samochodu, tak i w wypadku innych szkód, obowiązuje zasada ich pełnej kompensaty. Orzecznictwo sądowe dotyczące naprawienia szkód w pojazdach, ma odpowiednie zastosowanie także i w tej sprawie. I tak, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego mienia. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. Przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan ogrodzenia po naprawie pod każdym istotnym względem (stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego itp.) odpowiada stanowi tego elementu przed uszkodzeniem. Jakość materiałów wykorzystanych do naprawy oraz staranność i dokładność prac naprawczych stanowią ważne czynniki decydujące o tym, czy naprawa jest wystarczająca do przywrócenia stanu poprzedniego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: