Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odszkodowanie za zniszczone rzeczy

Sylwia Fota13 lipca 2020Komentarze (0)

Niejednokrotnie zdarza się, że gdy dochodzi do kolizji drogowej, ulegają na jej skutek zniszczeniu, uszkodzeniu przewożone przez nas wartościowe przedmioty, tak jak np. telefony, laptopy, tablety. Jak również uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu ulegają także rzeczy typu odzież, dodatki do naszej garderoby typu okulary, torebki, zegarek itp.

Warto w związku z tym wiedzieć, że można żądać także odszkodowania za w/w uszkodzone, zniszczone przedmioty.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jeżeli w samochodzie, który brał udział w kolizji znajdowały się jakieś ruchomości i w wyniku zdarzenia uległy zniszczeniu (np. komórka, odzież), również w tym zakresie powinien zostać dokonany zwrot na rzecz poszkodowanego w wypadku.

Zwrot taki winien obejmować zwrot kosztów za naprawę rzeczy lub w przypadku braku możliwości naprawy należałoby ustalić odszkodowanie równe wartości rzeczy uszkodzonej, według ceny rynkowej z dnia ustalenia wysokości przysługującego odszkodowania.

Zarówno szkoda w pojeździe jak i w innych rzeczach ruchomych, będąca skutkiem wypadku, to tak zwane straty rzeczywiste czyli takie, które są poniesionymi w związku ze zdarzeniem, kosztami. W takim wypadku zakład ubezpieczeń powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak, by doprowadzić majątek poszkodowanego do stanu sprzed wypadku. Jeśli w tym celu wystarczy naprawić uszkodzoną rzecz – zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy.

Mogą one zostać ustalone w oparciu o kosztorys naprawy lub też faktury i rachunki dokumentujące koszt rzeczywiście poniesiony przez poszkodowanego.

Jeżeli zaś zniszczenia rzeczy wystąpiły w znacznym stopniu, tzn. ich naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych (koszt naprawy przekracza wartość danej rzeczy), wówczas poszkodowany ma prawo do odszkodowania, które powinno się równać wartości rzeczy, która uległa zniszczeniu, ustalonej według cen rynkowych z dnia ustalania wysokości należnego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania

Występując z roszczeniem o wypłatę odszkodowania za uszkodzone, zniszczone rzeczy, należy udokumentować podmiotowi ubezpieczeniowemu fakt przewożenia, posiadania danej rzeczy w momencie, miejscu kolizji, wypadku drogowego.

Za taki dokument, dowód świadczący po powyższym fakcie mogą nam posłużyć np. oświadczenia podpisane przez uczestników zdarzenia,także notatki policyjne z miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzonych w wypadku przedmiotów. Do zgłoszenia należałoby także załączyć poza w/w dokumentami paragony, fakturę, dowód uiszczonej wpłaty z wyciągu rachunku bankowego celem wykazania wartości sprzętu przy jego zakupie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: