Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odsetki od świadczenia odszkodowawczego

Sylwia Fota21 marca 2019Komentarze (0)

Stan faktyczny:

Na skutek wypadku komunikacyjnego kobieta doznała obrażeń ciała, powodujących rozstrój jej zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, tj. wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L2 z ograniczeniem ruchomości oraz zespołem korzeniowym, urazu kręgosłupa szyjnego z drętwieniem kończyn górnych oraz ogólnych potłuczeń ciała. Powyższe  obrażenia  ciała spowodowały konieczność intensywnego, długiego leczenia i rehabilitacji. Pojazd, którym kierował sprawca wypadku, został oskarżony o przestępstwo z art. 177 § 1 kk, był objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, do ubezpieczyciela z którym sprawca wypadku miał zawartą polisę OC, zostały skierowane stosowne roszczenia w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu kosztów leczenia oraz kosztów opieki. Podmiot ubezpieczeniowy w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, częściowo uwzględnił roszczenia poszkodowanej. Z uwagi na to, iż poszkodowana uznała wypłacone na jej rzecz świadczenia odszkodowawcze za zaniżone, złożono odwołanie – reklamację od decyzji podmiotu ubezpieczeniowego przyznającą świadczenia. Mimo powyższego odwołania, ubezpieczyciel nie zmienił dotychczasowego stanowiska.Jednakże zaproponował możliwość zawarcia ugody, w oparciu o którą dopłaciłby poszkodowanej kobiecie niewielką kwotę zadośćuczynienia, pod warunkiem, że łączna kwota wyczerpywałaby wszelkie jej roszczenia -żądania w prowadzonym dotychczas postępowaniu likwidacyjnym. Propozycja ta została jednakże odrzucona przez poszkodowaną z uwagi na  to, że łączna kwota świadczeń w odczuciu poszkodowanej nie była kwotą adekwatną do rozmiaru doznanej krzywdy w związku z przebytym wypadkiem. Powyższe nieugięte stanowisko ubezpieczyciela sprawiło, że poszkodowana zdecydowała się zawalczyć o uzyskanie stosownych świadczeń odszkodowawczych przed sądem.

Rozstrzygnięcie:

Po długiej batalii z podmiotem ubezpieczeniowym – pozwanym, sąd uznając, iż poszkodowana – powódka udowodniła „swoje racje”, zasądził od pozwanego na jej rzecz dalsze kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, jednakże odsetki od powyższych świadczeń zasądził od daty wydania wyroku.

Jako uzasadnienie swojego stanowiska w kwestii daty odsetek, Sąd nie uwzględnił okoliczności, że postępowanie likwidacyjne, do przeprowadzenia którego zobowiązany jest zakład ubezpieczeń z chwilą zawiadomienia go przez uprawnionego o szkodzie, uregulowane jest przepisami szczególnymi.

Stan prawny:

Przepisy te nakładają na ubezpieczycieli obowiązek podjęcia działań zmierzających do stwierdzenia przyczyn i okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, wysokości szkody i świadczenia należnego uprawnionemu. Ustawodawca wprowadził nadto termin, w jakim zakład ubezpieczeń obowiązany jest przeprowadzić postępowanie likwidacyjne i zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych termin ten wynosi 30 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o szkodzie (przepis ten jest analogiczny do przepisu art. 817 § 1 kc).

Nie bez znaczenia jest okoliczność, że ustanawiając krótki termin świadczenia ustawodawca wskazał na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody, zwłaszcza, że ubezpieczyciel jako profesjonalista, wykonujący działalność ubezpieczeniową, zobligowany jest do należytej staranności, na którą wskazuje art. 355 § 1 i § 2 kc. To ubezpieczyciel zobowiązany jest po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia samodzielnie i aktywnie podejmować wszelkie obiektywnie możliwe działania w celu zakończenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (np. skierowanie poszkodowanego na badania lekarskie lub diagnostyczne w celu pozyskania opinii lekarzy specjalistów w temacie stanu zdrowia na dzień badania oraz rokowań na przyszłość, pozyskanie informacji na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego lub stosowanych formularzy/ankiet, pozyskanie informacji od jednostek policji, pozyskanie relacji świadków, pozyskanie dostępnych dowodów. Należyta staranność dłużnika (tu ubezpieczyciela zobowiązanego do naprawienia szkody na mocy polisy odpowiedzialności cywilnej) określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dzielności gospodarczej, obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jest uzyskanie zezwolenia, co już sugeruje, że od zakładu ubezpieczeń wymaga się profesjonalizmu i rzetelnego wywiązywania się z ciążących na nim obowiązków. Profesjonalizm dłużnika powinien przejawiać się w dwóch podstawowych cechach jego zachowania: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy oraz sumienności. Od profesjonalisty wymaga się zwiększonego zaangażowania w podjęte działania zmierzające do realizacji świadczenia.

Wprowadzenie przez ustawodawcę terminu rozpatrzenia sprawy miało niewątpliwie charakter dyscyplinujący dla zakładu ubezpieczeń. Termin ten odpowiada ogólnemu terminowi wynikającemu z art. 817 § 1 kc. Ustawodawca przewidział sytuację, gdy przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe w terminie 30 dni i w uzasadnionych przypadkach wprowadził termin 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy stało się możliwe, niemniej jednak, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych (co ma zastosowanie w niniejszej sprawie) ustawodawca uznał jednak, że takie zdyscyplinowanie nie jest wystarczające i wprowadził 90 dniowy termin o charakterze bezwzględnym, liczonym od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: