Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

listopad 2018

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pasażera otwierającego drzwi, wysiadającego ze stojącego pojazdu? Wątpliwości pojawiające się na tym tle rozwiał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) w Orzeczeniu z dnia 15 listopada 2018 r, sygnatura akt C 648/17. Otóż, jak zauważa TSUE ,,Czynność otwarcia drzwi pojazdu stanowi użytkowanie środka transportu zgodne z jego funkcją, ponieważ […]

Następstwem zdarzenia szkodowego może być zwiększenie się potrzeb poszkodowanego (np. koszty rehabilitacji, leków, opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej, specjalnej diety, zakupu sprzętu medycznego). Powstanie konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków powoduje, że sytuacja majątkowa poszkodowanego ulega pogorszeniu, nawet jeśli poszkodowany może kontynuować dotychczasową pracę zarobkową. Ponieważ celem przyznania renty jest osiągnięcie stanu, jaki istniałby, gdyby zdarzenie szkodzące nie […]

Jak postąpić w przypadku gdy szkodę wyrządził nieznany sprawca lub sprawca nie posiadający obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Instytucją służącą pomocą w takich sytuacjach jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z regulacją ustawową do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy m.in : zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: […]

O przyczynieniu się poszkodowanego do wypadku traktuje art. 362 k.c., zgodnie z którego treścią ,,Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Kluczowym staje się zatem określenie definicji pojęcia ustawowego ,,przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody”. Za […]

Renta stanowiąc szczególną postać odszkodowania, cechuje się periodycznością tzn. jej wypłata następuje w regularnych odstępach czasowych. Okresowość wypłacanych świadczeń wynika z funkcji jaką pełni renta – ma za zadanie kompensować szkodę o charakterze trwałym. Renta może być orzeczona terminowo lub bezterminowo, w zależności od charakteru uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym, iż renta jest […]