Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Listopad 2018

Renta stanowiąc szczególną postać odszkodowania, cechuje się periodycznością tzn. jej wypłata następuje w regularnych odstępach czasowych. Okresowość wypłacanych świadczeń wynika z funkcji jaką pełni renta – ma za zadanie kompensować szkodę o charakterze trwałym. Renta może być orzeczona terminowo lub bezterminowo, w zależności od charakteru uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym, iż renta jest […]

Niezbyt często stosowanym w praktyce i niedocenianym przez pełnomocników jest roszczenie w przedmiocie zwrotu poniesionych kosztów stosowania specjalnej diety przez poszkodowanego. Art 444 § 1 kc przewiduje, w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmujące wszelkie wynikłe z tego powodu koszty – a więc również wydatki poniesione w związku ze stosowaniem specjalnej […]

Z zagadnieniem odszkodowania za poniesione koszty dojazdów poszkodowanego na wizyty lekarskie, zabiegi, rehabilitację etc. wiąże się kwestia kompensacji kosztów odwiedzin poniesionych przez osoby bliskie. Bardzo częstym następstwem wypadków komunikacyjnych jest konieczność hospitalizacji poszkodowanego. Naturalną konsekwencją stają się wówczas odwiedziny chorego przez osoby mu najbliższe – a to wiąże się z kosztami. Pojawia się zatem pytanie […]

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, podejmując leczenie siłą rzeczy zostaje zmuszony do dokonywania szeregu ,,pobocznych” (poza opłaceniem prywatnych wizyt medycznych, zabiegów, zakupu leków etc.) wydatków – m.in. kosztów dojazdu do placówek medycznych z pomocy których korzysta. Przepis art. 444 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszelkie […]

Koszty leczenia po wypadku

Szymon Semeniuk02 listopada 2018Komentarze (0)

Odszkodowanie uzyskane przez poszkodowanego w następstwie uszkodzeń ciała, doznanych w wypadku komunikacyjnym obejmować może koszty leczenia w prywatnej placówce świadczącej usługi medyczne, pomimo iż podobne usługi oferowane są w ramach publicznej służby zdrowia. Wykazaniu w takim przypadku podlega, konieczność długiego oczekiwania na dane świadczenie medyczne w ramach NFZ – poprzez zeznania świadka, strony oraz fakt […]