Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

październik 2018

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu warto wskazać na poszczególne kategorie roszczeń odszkodowawczych mających swoją podstawę w art. 444 § 1 k.c. Jednym z podstawowych w tym zakresie jest roszczenie w przedmiocie zwrotu kosztów opieki – jakiej musiał podlegać poszkodowany w następstwie uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym. Poszkodowany może dochodzić zwrotu kosztów opieki, jeśli ze względu na […]

Kolejnym roszczeniem poszkodowanego, z jakim może on wystąpić w następstwie wypadku w którym uczestniczył jest roszczenie odszkodowawcze uregulowane w art. 444 § 1 k.c. Zgodnie z brzmieniem cytowanego artykułu ,,w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć […]

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie można wyróżnić dwie kategorie osób, których dobra osobiste uległy naruszeniu w wyniku zdarzenia szkodowego – bezpośrednio poszkodowanych oraz pośrednio poszkodowanych. Ostatni wpis dotyczył pierwszej grupy. Dzisiaj z kolei chciałbym poruszyć problematykę dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z treścią art. 446 §  4 KC Sąd […]

Kluczowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym z jakim może on wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego to tzw ,,zadośćuczynienie” za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 445 §1 KC ,,W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym – art. 444 kc § 1 ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia…” – sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia […]

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu (zobacz tutaj>>), poniżej przedstawiam przykładowe zgłoszenie szkody zawierające wezwanie do zapłaty żądanej przez nas kwoty. Zapraszam do lektury!                                                                 […]